Όροι διαγωνισμού

1] Η ιστοσελίδα  perpera.online   (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») προκηρύσσει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet)  διαγωνισμό με τίτλο “Σεπτέμβριος 2017 ” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») στην σελίδα της perpera.online” στο διαδίκτυο (http://perpera.online) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο «Διαγωνισμό» έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3] Εξαιρούνται οι συγγενείς  α΄ και β΄ βαθμού της «Διοργανώτριας», καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

4] Ο «Διαγωνισμός» θα διαρκέσει  από 01/11/2017 μέχρι και 15/11/2017 στις 15:00:00.

5] Για την συμμετοχή στο «Διαγωνισμό», δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, χρήματα  ή ανταλλάγματα από τους συμμετέχοντες .

6] Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό στη σελίδα της perpera.online” στο διαδίκτυο (http://perpera.online)  (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

7] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του «Διαγωνισμού »  κάθε υποχρέωση της «Διοργανώτριας» παύει να υφίσταται, μη έχοντας οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.

8] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Στο πλαίσιο του «Διαγωνισμού»,  θα δοθεί   σε  ένα νικητή ή περισσότερους νικητές ανάλογα τη δήλωση του κειμένου  του «Διαγωνισμού»   το δώρο που διαγωνίζεται μετά από κλήρωση. Επίσης για κάθε νικητή θα κληρωθούν αντίστοιχα 5 (επιλαχόντες).Οι νικητές θα ανακηρυχθούν με κλήρωση τυχαίας επιλογής. Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών θα γίνει ώρα 15:00, 15/11/2017 με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων.

9] Τα δώρα είναι προσωπικά και ο νικητής του «Διαγωνισμού» δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

10] Οι νικητές του «Διαγωνισμού»  , θα ανακηρυχθούν στην ιστοσελίδα http://perpera.online στην ενότητα Διαγωνισμοί την πρώτη εβδομάδα από την λήξη του διαγωνισμού.

11] Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη «Διοργανώτρια» με σχετικό μήνυμα (ανακοίνωση) μέσω του email που έχουν δηλώσει. Κατόπιν οι νικητές ,προκειμένου να παραλάβουν το δώρο ή τα δώρα του διαγωνισμού που κέρδισαν ,θα πρέπει να απαντήσουν στο email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Ονομ/μο, Κινητό τηλέφωνο, e-mail) στη «Διοργανώτρια».

12]Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του  «Διαγωνισμού»,  εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση τους ή/και σε περίπτωση που δεν αποσταλούν τα στοιχεία επικοινωνίας εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού δώρου και τη θέση τους θα καταλαμβάνουν οι πρώτοι επιλαχόντες, κατά τη σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση κ.ο.κ.

13]Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητών, η «Διοργανώτρια»  δύναται να διαθέσει τα δώρα κατά την απόλυτη κρίση της.

14]Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας.

15]Η «Διοργανώτρια»  μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του του «Διαγωνισμού»,   ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα/νικητή ,αν αποδειχθεί ότι δεν πληρούσε τις τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

16] Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη «Διοργανώτρια»   για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων στο INTERNET.Έτσι, η «Διοργανώτρια»  επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών και φωτογραφίες για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

17] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα  http://perpera.online

18] Η συμμετοχή στο  «Διαγωνισμο»,  συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

19] Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική κατά του site/ιστοσελίδας   «perpera.online», και των διαχειριστών του, εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το διαγωνισμό.